Avioero- ja perheoikeuspalvelut

Perheoikeus on yksi PsyJuridican tärkeimmistä erikoisosaamisen alueista. Lakimiehemme ovat kokeneita avioero- ja huoltoriita-asioiden ratkaisijoita, ja meillä on erinomainen osaaminen sovittelussa. Psykologinen erityistietämyksemme on monilla tavoin eduksi perheoikeusprosesseissa, joissa tulee usein tarvetta esimerkiksi tulkita muiden psykologien lausuntoja tai antaa konsultointeja perhettä koskevissa kysymyksissä.


Perustietoa avioerosta

Lähes joka toinen avioliitto päättyy eroon. Viime vuosina koko maassa eroon päättyneet avioliitot ovat kestäneet keskimäärin 12 vuotta, mutta eroon johtaneiden liittojen kestoajat ovat lyhentymään päin ja viime vuosina eroon päätyvät lisääntyvissä määrin myös pienten lasten vanhemmat. Yleisimmät syyt avioeroon ovat tutkimusten mukaan läheisyyden ja rakkauden puute, puolisoiden erilleen kasvu, puolison itsenäistyminen, uskottomuus, päihteet sekä erilaiset elämänarvot ja -tavoitteet. Miehiin verrattuna naiset raportoivat eron syyksi useammin puolison liiallisen päihteidenkäytön tai fyysisen ja henkisen väkivallan.

Avioeroprosessi alkaa, kun toinen puolisoista tai molemmat puolisot yhdessä jättävät avioerohakemuksen. Jos toinen puolisoista hakee eroa yksin, hakemus tulee jättää paikkakunnan käräjäoikeuteen kahtena kappaleena, joista toinen toimitetaan eron toiselle osapuolelle noin kahden tai kolmen viikon kuluessa. Avioeron harkinta-aika alkaa silloin, kun eron toinen osapuoli saa tiedon asiasta.

Avioero voidaan myöntää joko puolen vuoden harkinta-ajan jälkeen tai siinä tapauksessa, kun puolisot ovat todistettavasti asuneet erillään keskeytyksettä kahden vuoden ajan. Tällöin jätetään ns. toisen vaiheen hakemus, ja sen voi tehdä joko jompikumpi puoliso tai molemmat yhdessä. Avioero myönnetään tämän jälkeen ja se astuu voimaan tuomioistuimen päätöksentekopäivästä lukien. Kokonaisuudessaan tähän toiseen vaiheeseen kuluu yleensä aikaa noin kuukausi.


Omaisuuden ositus, erottelu ja tasinko

Avioeroprosessiin kuuluu yleensä puolisoiden varallisuussuhteiden purkaminen. Omaisuuden osituksen voi käynnistää avioeron vireille tulon jälkeen. Ositus tulee käynnistää, kun jompikumpi osapuoli sitä vaatii. Varsinaista määräaikaa osituksen käynnistämiselle ei ole säädetty. Osituksen tekeminen ei myöskään ole pakollista.

Mikäli avioehtoa ei ole, osituksessa huomioidaan aviopuolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus, joka on kertynyt siihen mennessä, kun avioero on tullut vireille. Vireille tulon jälkeen kertynyt omaisuus ei siis kuulu osituksen piiriin. Ennen avioliiton solmimista kertynyt omaisuus puolestaan kuuluu osituksen piiriin, samoin kuin perintönä tai lahjana saatu omaisuus, ellei testamentissa tai lahjakirjassa ole lauseketta, joka sulkee omaisuuden pois puolison avio-oikeuden piiristä.

Osituksessa kummankin osapuolen omaisuus arvotetaan senhetkisen arvon mukaan, ja osituksessa otetaan huomioon myös kummankin avioeron osapuolen velat vireilletulohetkellä. Omaisuuksien arvosta vähennetään velat, jolloin saadaan selville kummankin osapuolen nettovarallisuus. Jos velat ylittävät varat, merkitään nettovarallisuudeksi nolla. Puolisot vastaavat yhteisesti otetuista lainoista tms. veloista yhteisvastuullisesti, mutta henkilöt ovat yksin vastuussa ottamistaan henkilökohtaisista lainoista myös avioliittoa edeltävältä ajalta, joskin ne otetaan huomioon, kun nettovarallisuutta lasketaan. Vastuu tarkoittaa tässä juridista vastuuta lainan tai velan suorittamisesta oikealle taholle.

Nettovarallisuuden vertailun seurauksena se, jonka nettovarallisuus on suurempi, maksaa tasinkoa toiselle osapuolelle niin, että avioeron jälkeiset nettovarallisuudet ovat tasan. Edellä mainituista pääsäännöstä voidaan poiketa tietyin edellytyksin. Tasinkona voidaan suorittaa joko avio-oikeuden alaista omaisuutta tai rahaa. Pääsääntöisesti puolisoilla on oikeus pitää henkilökohtaiset tavarat (vaatteet, harrastusvälineet, keräilykohteet), työssään tarvitsemansa välineet ja muu todistettavasti nimissään oleva omaisuus itsellään ja suorittaa tasinko rahana.

Osituksen voi suorittaa puolisoiden välisellä sopimuksella, jos riitoja ei ole, tai vaihtoehtoisesti toimitusosituksena, jonka suorittaa oikeuden määräämä pesänjakaja (yleensä lakimies, mutta ei kummankaan osapuolen avustaja tai neuvonantaja). Pesänjakaja pyrkii ensisijaisesti saamaan osapuolet sopimukseen asiassa. Hän ei saa tiedustella osapuolilta, mitkä heidät vaatimuksensa ovat tiettyjen asioiden osalta, ja hänen velvollisuutenaan on saattaa puolisoiden tietoon heidän oikeutensa ja velvollisuutensa, mutta hän ei saa neuvoa osapuolia siitä, miten heidän tulee vaatia ja tehdä.


avioeroLakimiehen rooli avioerossa

Vanhempien on mahdollista sopia keskenään yhteiselämän päättämiseen, omaisuuden ositukseen sekä lasten huoltoon ja tapaamiseen liittyvistä asioista, mutta jos konfliktin riski vanhempien välillä on suuri tai ositettava omaisuus on suurempaa kuin vähäistä, oikeudelliseen apuun on useimmiten syytä turvautua.

Voidaan karkeasti yleistää, että jos avioliiton aikana pariskunnan välillä on ollut epätasapainoa, sama asetelma on odotettavissa myös eroprosessin aikana ja tällöin riski siitä, että jommankumman vanhemman oikeus ei toteudu, on suuri. Esimerkiksi tiedon puute varallisuussuhteiden purkamisesta tai lasten huollon ja tapaamisten toteuttamisesta on tilanne, jossa lakimies voi auttaa jopa kertaluontoisella konsultoinnilla.

Avioeroon liittyvä varallisuussuhteiden purkaminen voi pahimmassa tapauksessa kestää hyvinkin pitkään. Sovintoratkaisussa asia voi olla hoidettu muutamassa viikossa, mutta pesänjakajan suorittaessa omaisuuden erottelun tai osituksen ja jos asiassa on useita riitaisia kysymyksiä ratkaistavana, voi prosessi kestää jopa vuosia, etenkin jos jompikumpi tai molemmat osapuolet haluavat pitkittää asiaa.

Jos tunnet edes jonkinasteista epävarmuutta, tukeudu asiantuntijan apuun. Älä allekirjoita mitään paineen tai kiireen alla. On syytä huomioida, että on aina vaikeampaa saada muutettua jo kertaalleen sovittua ja vahvistettua sopimusta tai olemassa olevaa käytäntöä. Älä myöskään lähetä sähköposteja tai tekstiviestejä tunnekuohun vallassa, sellaiset saattavat vaikeuttaa asemaasi. Useimmiten on syytä harkita asiaa huolella ja kääntyä asiantuntijan puoleen, jotta voit työstää asiaa ammattilaisen tukemana ja saada vahvistusta ajatuksillesi.


Toimistomme toimintatavat ja arvot avioerossa sekä sen liitännäisasioissa

Toimistomme arvojen ja asianajotoiminnassa noudatettavien hyvien tapojen mukaisesti avioeroon liittyvät perheoikeudelliset toimeksiantomme käynnistyvät pyrkimyksellä sovitella asia toisen osapuolen kanssa. Sovintoratkaisu säästää asiakkaan kuluja ja ennen kaikkea edistää osapuolten yhteistyötä mm. lasta koskevissa asioissa tulevaisuudessa.

Asiakkaamme on mahdollista saada toimistomme laatima avioehtosopimus sekä neuvoja kaikissa avio- ja avoliiton varallisuusoikeudellisia asioita koskevissa kysymyksissä. Tähän neuvontaan on mahdollista sitoa myös psykologinen neuvonta.

Perheoikeudellisissa asioissa lakimiehemme voi toimia osituksessa, omaisuuden erottelussa tai yhteisomistuksen purussa pesänjakajana tai oikeudenkäyntiavustajana avio- tai avoerossa ja mahdollisissa lapsen elatusapuun sekä huolto- ja tapaamisoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Perheoikeudellisissa kysymyksissä lakiosaston on mahdollista asiakkaan luvalla konsultoida joko toimiston omaa psykologia ja psykoterapeuttia ja/tai toimistomme lastenpsykiatrista ja -psykologista asiantuntijaverkostoa. Tyypillisesti tällainen asiantuntijakonsultointi koskee:

a) Lasta, esim. lapsen iän ja vanhemman tapaamisten tiheyden arviointia tai lapsen mahdollisen psykologisen hoidon tarpeen arviointia

b) Lapsen toista vanhempaa, esim. mahdollista pyrkimystä vieraannuttaa lapsi vanhemmasta tai vanhemmalta vaadittavia edellytyksiä ja osaamista, jotta lapsen turvallinen kasvu voidaan turvata ja/tai

c) Oikeusprosessia, esim. toisen vanhemman luonteen arviointia oikeusstrategiaa laadittaessa tai oikeusprosessin mahdollisten lapseen liittyvien vaikutusten arviointia.

Avioero voi olla hyvin kipeä ja vaikea prosessi. Vankan oikeudellisen kokemuksemme lisäksi voimme mm. tarjota keinoja suojella lasta eroprosessin tunnemyrskyiltä tai neuvoa, miten avioeroa harkitseva tai läpikäyvä henkilö voi käsitellä tunteitaan suhteessa puolisoonsa. Voimme myös auttaa Sinua esiintymään varmemmin oikeudessa ja käsittelemään oikeusprosessin aiheuttamia rasituksia ja tunteita.


Lisätietoa ja linkkejä

Sivuiltamme löydät niin lain kuin psykologiankin näkökulmista runsaasti lisätietoa avioerosta ja muista perheoikeudellisista asioista esimerkiksi videokirjastostamme tai blogistamme. Videokirjastostamme ja henkilöstöesittelyistämme saat tuntumaa lakimiestemme ja psykologiemme ammattitaitoon ja persoonallisuuteen. Voit myös tutustua tarkemmin yrityksemme taustaan ja referensseihimme.

Videokirjasto >>

Blogi >>

Henkilökunta >>

Yrityksen taustaa >>

Referenssit >>

Tiedä ainakin nämä asiat jos harkitset avioeroa >>