Helinä Häkkänen-Nyholm
Helinä Häkkänen-Nyholm

Toimitusjohtaja, perustajaosakas ja psykologian erityisasiantuntija

Olen PsyJuridican perustajaosakas, toimitusjohtaja, tietokirjailija ja oikeus-, kriminaali- ja työpsykologian alan erityisasiantuntija. Vastaan toimistomme hallinnosta, oikeuspsykologisesta asiantuntijatyöstä ja psykoterapiapalveluista. Koulutukseltani olen psykologian tohtori, laillistettu psykoterapeutti (Valvira, Kela), EMDR-terapeutti ja auktorisoitu seksuaalineuvoja. Toimin työni ohessa Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa kriminaalipsykologian dosenttina ja oikeuspsykologian vastuutukijana ja tutkimusryhmän vetäjänä, sekä Itä-Suomen yliopistossa oikeuspsykologian dosenttina. Olen toiminut oikeuspsykologian asiantuntijatehtävissä vuodesta 2001 alkaen; vuosina 2002-2011 keskusrikospoliisissa.

 

Olen tehnyt oikeuspsykologista asiantuntijatyötä poliisin, syyttäjän ja monien oikeudellisten avustajien kanssa ja esimerkiksi toiminut asiantuntijatodistajana oikeudessa kymmeniä kertoja. Työyhteisöille ja yksittäisille työntekijöille eri aloilta olen tehnyt psykologista valmennusta ja työnohjausta. Psykologin vastaanotto- ja valmennustyössä sekä psykoterapiassa käytän ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen psykoterapian menetelmiä sekä ennen kaikkea EMDR-menetelmää.

 

Työni yhteydessä koulutan, tutkin ja kirjoitan. Olen toimittanut tai kirjoittanut neljä kirjaa ja ollut pää- tai oheiskirjoittajana yli 50:ssä kansainvälisessä tai kotimaisessa tiedelehdessä julkaistussa artikkelissa. Toimin asiantuntijana kahden ulkomaisen tiedelehden toimituskunnassa. Keskeinen osa työtäni on myös erityisesti oikeuspsykologisten aiheiden tuominen osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Minulle on tärkeätä viedä alaani eteenpäin ja edistää ihmisten hyvinvointia.

 

Työskentelen sujuvasti suomeksi ja englanniksi.

 

Sähköposti: helina.hakkanen-nyholm@psyjuridica.com

Puh: 044 3511630

Jan-Olof Nyholm

Hallituksen puheenjohtaja, perustajaosakas ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Olen PsyJuridican perustajaosakas, hallituksen puheenjohtaja ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Vastaan toimistomme oikeudellisista palveluista. Koulutukseltani olen oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari ja olen toiminut oikeudenhoidon alalla vuodesta 1981 alkaen. Ennen toimistomme perustamista toimin useiden vuosien ajan keskusrikospoliisissa erilaisissa tutkinnallisissa ja operatiivisissa johtotehtävissä, sekä reilun kymmenen vuoden ajan kansainvälisissä vastuutehtävissä Europolissa ja Interpolissa. Hyödynnän työssäni tarvittaessa kokemustani ja kontaktejani poliisitutkinnasta.

 

Työssäni oikeudenkäyntiavustajana minulle on tärkeää oikeudellisen toimeksiannon hoitaminen päämiestäni kunnioittaen ja hänen hyvinvointiansa edistäen. Tämä tarkoittaa muun muassa tavoitettavuutta: Pyrin työtilanteesta riippumatta vastaamaan päämieheni yhteydenottoon kahden vuorokauden sisällä. Minut tunnetaan tarvittaessa tiukkana juristina: en anna riidan toisen osapuolen tai hänen avustajansa jyrätä päämieheni oikeuksien yli. Strateginen ajattelu on toimintani keskiössä: koen vahvasti, että strategia eli suunnitelma, jolla tavoiteltu päämäärä pyritään saavuttamaan, on oikeudenhoidossa tärkeä. Luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana olen oikeudenkäyntiavustajan ja -asiamiehen tehtävissäni oikeuskanslerin, asianajajista annetun lain 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetun valvontalautakunnan ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alaisena.

 

Työssäni koen tärkeäksi uusien näkökulmien tuomisen perinteiseen asianajotoimintaan ja -maailmaan, sekä tarvittaessa myös totutuiksi tulleiden toimintatapojen haastamisen. Omalla toiminnallani ja esimerkilläni pyrin vaikuttamaan esimerkiksi siihen, että ihmiset kokisivat tulevansa kuulluiksi ja kohdatuiksi oikeudessa.

 

Työskentelen sujuvasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

Sähköposti: jan-olof.nyholm@psyjuridica.com

Puh: 050 3021417

Saara Malinen

Lakimies, oikeustieteen maisteri

Olen PsyJuridican lakimies ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja (auktorisoitu lakimies). Olen myös suorittanut asianajajatutkinnon*. Koulutukseltani olen oikeustieteen maisteri. Olen työskennellyt vuodesta 2012 alkaen perheoikeuteen erikoistuneissa asianajotoimistoissa. Ennen PsyJuridicaan siirtymistäni toimin asianajotoimisto Juhani Salmenkylä Ky:ssä avustaen asianajajaa toimeksiantoihin liittyvissä asioissa. Tämän lisäksi olen toiminut opettajana Artikla Ry:n valmennuskurssilla opettaen vero-oikeutta, työoikeutta ja rikosoikeutta.

 

Työssäni olen erityisesti kiinnostunut perhe- ja lapsioikeudesta sekä rikosoikeudesta. Tein aikoinaan maisteritutkielman aiheesta "Tasavertaisten vanhempien huoltoriitojen päätöstentekokriteereistä". Tutkielmassa tarkastelin lainsäädännön kehitystä, tuomioistuimen ratkaisuperusteita huoltomuodon ja lapsen asumista koskevissa päätöksissä sekä monikulttuuristen huoltoriitojen erityispiirteitä.

 

Työssäni minulle on tärkeää asiakkaan lämminhenkinen kohtaaminen ja se, että kommunikointi on helppoa puolin ja toisin asiakkaan kanssa. Minulle jokainen asiakas ja oikeudellinen toimeksianto on erityinen, onhan usein kyse asiakkaan elämän tärkeimmistä asioista ja tulevaisuudesta. Hyvä perehtyminen tausta-aineistoon luo hyvät edellytykset työssä onnistumiselle.

 

 Työskentelen sujuvasti suomeksi ja englanniksi.

 

 S-posti: saara.malinen@psyjuridica.com

 Puh: 040 6562844

 

* Suomessa asianajajaliitto on yksityisoikeudellinen yhdistys ja sen nykyisten sääntöjen mukaan yhdistykseen kuuluvissa toimistoissa ei voi harjoittaa muuta toimintaa kun asianajoa. "Asianajaja" -ammattinimikkeellä ei voi myöskään toimia muissa kuin asianajajatoimistoissa. Edellä mainitusta johtuen PsyJuridican lakimiehet käyttävät "lakimies" -nimikettä, vaikka he olisivat suorittaneet asianajajatutkinnon.

Laura Myllylä
Laura Myllylä

Lakimiesharjoittelija

Olen Psyjuridica Oy:n lakimiesharjoittelija ja viimeistelen samalla Helsingin yliopistossa oikeustieteen maisteriopintoja sekä suoritan myös psykologian maisteriopintoja. Olen kiinnostunut yhdistämään näitä opiskelualoja niin työssä kuin tutkimuksessakin. Olen työskennellyt aiemmin muun muassa maistraatissa ja työttömyyskassassa, joissa työtehtäviini on kuulunut viranomais- ja hakemusasioiden lisäksi asiakkaiden neuvontaa. Olen myös toiminut opiskelijajärjestössäni Pohjois-Pohjalaisessa Osakunnassa hallituksen jäsenenä vastaten talousasioista.

 

Työssäni pidän tärkeänä asiakkaan kohtaamista ja kuuntelemista sekä hänen asiansa hoitamista tarkasti ja huolellisesti. Minut tunnetaan rauhallisena, tarkkana ja ystävällisenä lakimiesavustajana. 

 

Työskentelen sujuvasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

S-posti: laura.myllyla@psyjuridica.com

Puh: 050 3795715

Laura Kause

Lakimiesharjoittelija

Olen Psyjuridica Oy:n lakimiesharjoittelija ja viimeistelen samalla oikeustieteen maisteriopintoja Itä-Suomen yliopistossa. Olen kiinnostunut ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, ja pidän tärkeänä psykologisen tiedon sekä osaamisen hyödyntämistä juristien työssä. Työssäni minulle on tärkeää oikeudenmukaisuus sekä se, että asiakas voi tulla kuulluksi omana itsenään. Lisäksi haluan jatkuvasti kehittää itseäni ja syventää omaa osaamistani.

 

Olen työskennellyt aikaisemmin muun muassa asianajotoimistoissa, keskusrikospoliisissa, liikenne- ja viestintäministeriössä sekä Verohallinnossa. Olen myös toiminut oikeustieteen ylioppilaiden ainejärjestön hallituksessa sekä suorittanut naisten vapaaehtoisen varusmiespalveluksen, jossa olen saanut joukkueenjohtajakoulutuksen.

 

Työskentelen sujuvasti suomeksi ja englanniksi.

 

S-posti: laura.kause@psyjuridica.com

Puh: 044 2390 348