”En mä tästä kääntyis enää takaisin jos tietäisin että olis pelkkä lakitoimisto ilman psykologista osaamista”
– Erään sekä oikeudellista että psykologista osaamista hyödyntävän asiakkaamme toteamus


PsyJuridica hoitaa oikeudellisina, psykologisina, psykoterapeuttisina ja työnohjauksellisina toimeksiantona ja konsultointina hyvin erilaisia tapauksia. Alla esimerkkejä joistakin viime vuosien aikana hoitamistamme toimeksiannoista. Toimistomme konsultoi myös tarvittaessa oman verkostonsa kautta ekonomia, psykiatria, psykologia, lastenpsykologia tai –psykiatria, turva-alan asiantuntijaa tai muuta tarvittavaa asiantuntijaa toimeksiantojen yhteydessä.


Yritys- ja työelämään liittyvät tapaukset

Toimimme organisaation selvitysmiehenä työyhteisöriidassa, jossa organisaation toimitusjohtajaa kohtaan koettiin epäluottamusta organisaation hallituksen toimesta. Selvitimme toimitusjohtajan toimien lainmukaisuuden ja annoimme organisaatiolle selonteon epäluottamuksen synnyttäneistä psykologisista vaikuttimista.

Laiton irtisanominen ja työsyrjintä ovat raskaita prosesseja niin yritykselle kuin kaikilla työntekijöillekin. Olemme avustaneet oikeudessa useita työntekijöitä heidän kokemissaan epäasiallista kohtelua ja laitonta irtisanomista koskevissa asioissa.

Avustimme perheyritystä sen tulehtuneiden välien selvittämisessä yhteistyön edistämiseksi. Organisaatiossa vaikuttavasta konfliktista laadittiin konfliktianalyysi osapuolten haastattelun avulla, organisaation avainhenkilöille järjestettiin yksilö- ja keskinäiset tapaamiset sekä sovintoneuvottelut, joiden avulla luotiin edellytykset yhteistoiminnan jatkamiselle.

Avustimme asianajotoimistoa sen edustaessa epäasiallisesta kohtelusta syytettyä organisaation johtohenkilöä. Laadimme oikeuspsykologisen tutkimuksen ja lausunnon epäasiallisen kohtelun tunnusmerkistön tarkastelemiseksi ja asiantuntijamme todisti asiassa oikeudessa.

Avustimme organisaatiota johtohenkilön valintaan liittyvässä tilanteessa. Konsultoimme organisaatiota työhaastatteluun liittyvien kysymysten laadinnassa, toimimme havainnoitsijoina haastattelutilanteissa ja laadimme psykologisen arvion kunkin työnhakijan vahvuuksista ja heikkouksista suhteessa haettavaan työtehtävään.

Avustimme koulutusorganisaatiota henkilön opinto-oikeuden päättämistä koskevassa tilanteessa, jossa oli kyse opiskelijan mahdollisesta soveltumattomuudesta alalle. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja sen palauttamista koskeva laki tuli Suomessa voimaan 1.1.2012 nk. SORA-lainsäädäntönä. Arvioitavalle opiskelijalle tehtiin laaja psykologinen tutkimus, jonka perusteella kirjoitettiin psykologin lausunto toimeksiantajalle. Organisaatiota konsultoitiin opiskelijan kuulemistilanteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Avustimme työntekijää työsyrjintäkokemuksen käsittelemisessä ja sen oikeudellisessa arvioinnissa. Järjestimme työntekijälle yhteisneuvottelun psykologin ja lakimiehen kanssa, selvitimme asiaan liittyvät oikeudelliset kysymykset, vastasimme sovintoneuvottelusta työnantajan kanssa ja vahvistimme sovinnon. Sovinnolla vältettiin asian pitkäkestoinen tuomioistuinkäsittely.

Vainoaminen voi myös kohdistua myös yritykseen. Avustimme organisaatiota siihen kohdistuvan häirinnän ja vainoamisen arvioimisessa. Laadimme psykologisen uhka-arvion tilanteesta ja arvioimme mahdollisten oikeudellisten seuraamusten vaikutukset. Konsultoimme organisaatiota sen sisäistä tiedottamista koskevissa asioissa liittyen organisaatioon kohdistuvaan uhkaan.

Avustimme organisaatiota sen johtoon kuuluvan henkilön organisaatiossa konflikteja luovasta epäasiallisesta käyttäytymisestä ja siihen vaikuttamisesta. Laadimme organisaatiolle konfliktianalyysin, tilanteen johdosta sairaslomalla oleville henkilöille järjestimme työnohjausta ja koko työyhteisölle pidimme koulutustilaisuuden, jonka painopiste oli sujuvan työyhteisön edellytysten luomisesta.

Avustimme organisaatiota sen ulkomaille sijoittuvien työntekijöiden “läheltä piti” -tilanteen herättämien traumaperäisten stressireaktioiden käsittelemisessä. Organisaation Suomen toimistossa järjestettiin psykologinen purkukokous ja yksittäisille organisaation työntekijöille annettiin videolinkin välityksellä psykoterapiaa. Myöhemmin Suomessa toimiva organisaation henkilöstö koulutettiin kriisi- ja katastrofitilanteiden varalta.

Avustimme organisaatiota yrityskauppaa koskevassa asiassa. Selvitimme organisaatiolle asiaan liittyvät juridiset kysymykset ja järjestelyt ja konsultoimme myös yrityskauppaan liittyvien neuvottelujen psykologiassa sekä annoimme työnohjauksellista konsultaatiota eräälle yrityskauppaan osalliselle henkilölle henkilökohtaiseen päätöksentekoon liittyen.

Olemme avustaneet asianomistajana olevia elinkeinonharjoittajia velkomuksia koskevissa riita-asioissa.


Rikosasiat

Toimistomme johtavalla lakimiehellä on yli 30 vuoden kokemus vakavan ja kansainvälisen rikollisuuden esitutkinnasta erityisesti talousrikollisuuden sekä henkilöön ja omaisuuteen kohdistuvan rikollisuuden osalta. Toimistomme oikeuspsykologilla puolestaan on yli 15 vuoden kokemus psykologisen tiedon soveltamisesta poliisitutkintaan ja hän on myös toiminut monissa rikosasioissa puolustuksen, poliisin ja syyttäjän asiantuntijana. Toimistomme toimeksiannot rikosasioissa käsittävät paitsi asiakkaan oikeudellisen avustamisen koko oikeusprosessin aikana, myös oikeuspsykologisen asiantuntijatyön ja rikosten asianomistajille suunnatun psykoterapeuttisen työn.

Viime aikoina olemme avustaneet yksityishenkilöitä ja yrityksiä asianomistajina ja rikoksesta syytettyinä muun muassa seuraavissa rikosasioissa:

 • petos
 • törkeä kirjanpitorikos
 • törkeä veropetos
 • yksityisyyden loukkaaminen
 • kotirauhan rikkominen
 • kunnialoukkaus
 • laiton uhkaus
 • vainoaminen
 • lähestymiskielto
 • pahoinpitely
 • tuhotyö
 • raiskaus
 • seksuaalinen hyväksikäyttö
 • väärä ilmianto

Olemme avustaneet useita asianomistajia häirintään liittyvissä asioissa. Näissä tilanteissa olemme kirjeitse yhteydessä vastapuoleen ja saamme usein häirinnän tällä tavoin päättymään. Asiassa vältytään tällöin rikosilmoituksen teolta ja oikeusprosessilta.

Annoimme asiantuntija-apua asianajotoimistolle seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvässä asiassa, jossa oli kyse asianomistajan muistin toimintaan liittyvistä psykologisista kysymyksistä. Laadimme asiassa teoreettisen oikeuspsykologisen lausunnon ja todistimme asiasta oikeudessa.

Annoimme asiantuntija-apua asianajotoimistolle mahdolliseen kuolemantuottamukseen liittyvässä asiassa, jossa oli kyse asianomistajan muistin toimintaan liittyvistä psykologisista kysymyksistä. Laadimme asiassa teoreettisen oikeuspsykologisen lausunnon ja todistimme asiasta oikeudessa.

Annoimme konsultaatio-apua asianajotoimistolle eräässä tappoon liittyvässä asiassa, jossa oli kyse osapuolten viestintään ja niiden oletettuihin tarkoitusperiin liittyvistä psykologisista kysymyksistä. Laadimme asiassa psykologin lausunnon ja todistimme asiasta oikeudessa.

Olemme avustaneet turvallisuusalan yrityksiä, yksityishenkilöitä ja yrityksiä niihin kohdistuneen väkivallan uhan tapauksissa laatimalla psykologisen uhka-arvion ja turvallisuuden tilannekuvan sekä antamalla psykoterapiaa henkilöille, joille on uhan johdosta kehittynyt psyykkisiä oireita.

Toimistomme psykoterapeutit ovat antaneet psykoterapiaa useille seksuaalisen väkivallan, pahoinpitelyn, perheväkivallan, vainoamisen ja tuhotyön kohteeksi joutuneille henkilöille.


Huoltoriidat ja erilaiset lasten oikeuksia koskevat asiat

Olemme avustaneet lukuisia vanhempia yhdessä ja erikseen lapsen huoltoon, tapaamiseen ja elatukseen liittyvissä asioissa. Toimistomme pyrkii aina ensisijassa sovittelemaan asiaa, jotta käräjöinniltä vältyttäisiin.

Lastensuojelulain mukaisissa lapsen huostaanottoasioissa olemme avustaneet sekä lapsia että heidän vanhempiaan.

Olemme avustaneet vanhempia myös epäiltyyn lapsikaappaukseen liittyvissä asioissa erityisesti niiden ennaltaehkäisyn näkökulmasta.

Olemme avustaneet sosiaaliviranomaisia olosuhdeselvityksen yhteydessä tekemällä vanhemmuuden arviointeja viranomaisten pyynnöstä. Tällöin kummallekin vanhemmalle tehdään laaja psykologinen tutkimus, jonka pohjalta laaditaan psykologin lausunto vanhempien persoonallisuuksista, kasvatustyyleistä ja muista vanhemmuuteen vaikuttavista asioista. Toimeksiantoon liittyy myös oikeudessa asiantuntevana todistajana todistaminen.

Olemme avustaneet useita vanhempia tilanteissa, joissa he ovat halunneet tehdä kantelun huoltoriidassaan osallisena olevan sosiaali- tai terveysviranomaisen toiminnasta.


Perheoikeus ja perintöoikeus

Olemme avustaneet lukuisia avio- ja avopareja yhdessä ja erikseen yhteisomistuksen purkuun liittyvissä asioissa. Toimistomme pyrkii aina ensisijassa sovittelemaan asiaa. Osapuolille on monissa tapauksissa järjestetty sovitteluun erikoistuneen psykologin läsnäolon käsittävä sovintoneuvottelu, jonka lopputuloksena asia on saatu sovittua ja vältettyä pitkä ja kallis oikeusriita.

Olemme avustaneet lukuisia yksityishenkilöitä testamentin laadinnassa ja antaneet heille oikeuspsykologista konsultaatiota testamentin tekemiseen ja testamenttitahdon ilmaisemiseksi tavoilla, joilla voidaan välttää testamenttiriita ja tehdä testamentissa ilmaistava tahdonilmaisu paremmin ymmärrettäväksi perillisille.


Kiinteistöriidat, vuokrariidat ja asuntokauppoihin riittyvät vahingonkorvauskanteet

Toimeksiantomme ovat käsittäneet monivuotisia asunto-osakeyhtiössä olevia osakkeenomistajien riitoja, joissa ulkopuolista apua on tarvittu niin oikeudellisten asioiden hoitamiseen sovintoneuvotteluissa ja tuomioistuimessa kuin myös oman jaksamisen tukemiseen ja asiasta aiheutuneiden stressireaktioiden hoitamiseen.

Hoitamamme toimeksiannot ovat käsittäneet myös vahingonkorvausasioita talokaupoissa, joissa on ollut kyse esimerkiksi homevaurioista, joita asunnon myyjä ei ole suostunut korvaamaan.

Vuokrasuhteen irtisanomiseen ja näihin usein myös liittyvissä vahingonkorvausasioissa olemme avustaneet niin vuokralaista kuin vuokranantajaakin.


Muita toimeksiantoja

Tarvittaessa olemme tarjonneet oikeudellista apua turvapaikanhakijoille turvapaikkahakemukseen liittyvissä asioissa.

Toimistomme psykoterapeutit ovat antaneet yksilö- ja pariterapiaa hyvin monissa erilaisissa asioissa, jotka tyypillisesti ovat liittyneet parisuhteen ongelmiin, perheen kriisitilanteisiin, traumakokemuksiin, erilaisiin psyykkisiin oireisiin (pelkotilat, paniikkihäiriöt, ahdistuneisuus, masennus, jännitystilat) sekä toiminta- ja ajattelutapoihin.

Työnohjaukseen liittyvät toimeksiantomme ovat tyypillisesti liittyneet paitsi oman työn kehittämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviin kysymyksiin, myös tavallista vaativampien työnkuvien asettamien haasteiden kohtaamiseen ja käsittelemiseen (mm. työn julkisuus, emotionaalinen kuormittavuus tai organisaation konfliktitilanne).


Koulutus

Viime vuosina muun muassa seuraavat tahot ovat tilanneet meiltä koulutusta: Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Laurea ammattikorkeakoulu, Talentum, Kauppakamari, Väestöliitto, Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Lakimiesliiton koulutus, Suomen psykologiliitto, Suomen Lastenpsykiatrien yhdistys, HUS, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Syyttäjäakatemia, Tukinaiset, Korkein oikeus, yksittäiset käräjäoikeudet, hovioikeus ja sosiaaliviranomaiset, Sexpo, Awen Oy, Finanssialan keskusliitto, Suomen dekkariseura, Rikosseuraamusvirasto, eri kesäyliopistot, eri sovittelutoimistot, Poliisihallitus sekä eri ministeriöt.