Toimistomme lakimiehet hoitavat perheoikeudellisia (mm. avioero, ositus, avioehto), perintöoikeudellisia, työoikeudellisia, sopimus- ja vahingonkorvausoikeudellisia, rikosoikeudellisia ja asumiseen liittyvä oikeudellisia toimeksiantoja yksityishenkilöille, yhteisöille ja yrityksille.

Voit sopia ajan tapaamiselle sähköpostitse tai puhelimitse. Toimistomme hoitaa lakiasioita myös kotikäynteinä (pääkaupunkiseudulla) ja tarvittaessa ruotsin kielellä.

Perheoikeus, mm. huoltoriidat ja ositus

PsyJuridica on toiminut asiantuntijana useissa perheoikeudellisissa kysymyksissä.

Asiakkaamme on mahdollista saada toimistomme laatima avioehtosopimus, sekä neuvoja kaikissa avio- ja avoliiton varallisuusoikeudellisia asioita koskevissa kysymyksissä. Tähän neuvontaan on mahdollista sitoa myös psykologiset neuvontapalvelut, ja esim. eroparkkipalvelu.

Perheoikeudellisissa asioissa lakimiehemme voi toimia osituksessa, omaisuuden erottelussa tai yhteisomistuksen purussa pesänjakajana tai oikeudenkäyntiavustajana avio- tai avoerossa, ja mahdollisissa lapsen elatusapuun, sekä huolto- ja tapaamisoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Toimistomme arvojen ja asianajotoiminnassa noudatettavien hyvien tapojen mukaisesti avioeroon liittyvät perheoikeudelliset toimeksiantomme käynnistyvät lähes poikkeuksetta pyrkimyksellä sovitella asia toisen osapuolen kanssa. Sovintoratkaisu säästää asiakkaan kuluja ja ennen kaikkea edistää osapuolten yhteistyötä mm. lasta koskevissa asioissa tulevaisuudessa. Vanhempien sovintoratkaisu on aina lapsen etu. Sovitteluneuvotteluun on mahdollista saada mukaan toimistomme ratkaisukeskeiseen sovitteluun erikoistunut psykologi. Mikäli sovintoon ei päästä, lakimiehemme pyrkivät oikeudenkäynnissä saavuttamaan asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Perheoikeudellisissa kysymyksissä lakiosaston on mahdollista asiakkaan luvalla konsultoida joko toimiston omaa psykologia ja psykoterapeuttia ja/tai toimistomme lastenpsykiatrista ja -psykologista asiantuntijaverkostoa. Tyypillisesti tällainen asiantuntijakonsultointi koskee:

a) Lasta (esim. lapsen iän ja vanhemman tapaamisten tiheyden arviointia tai lapsen mahdollisen psykologisen hoidon tarpeen arviointia);

b) Lapsen toista vanhempaa (esim. mahdollista pyrkimystä vieraannuttaa lapsi vanhemmasta tai vanhemmalta vaadittavia edellytyksiä ja osaamista, jotta lapsen turvallinen kasvu voidaan turvata); ja/tai

c) Oikeusprosessia (esim. toisen vanhemman luonteen arviointia oikeusstrategiaa laadittaessa tai oikeusprosessin mahdollisten lapseen liittyvien vaikutusten arviointia).

Perintöoikeus, mm. testamentit ja perinnönjaot

Toimistomme lakiosasto hoitaa kaikkia perintöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja. Laadimme testamentit ja perinnönjakokirjat, toimitamme perunkirjoituksia, sekä avustamme kuolinpesiä ja yksittäisiä osakkaita erilaisissa perintöoikeudellisissa tilanteissa.

Kannustamme ihmisiä testamentin laatimiseen, jotta vältyttäisiin perintöriidoilta ja perinnönjako olisi helppoa. Kokemuksemme mukaan erityisesti uusperheissä testamentin laadinta on tärkeätä. PsyJuridica tarjoaa kirjallisen testamentin laadinnan ohella mahdollisuuden testamenttivideon tekemiseen. Testamenttivideo kuvataan asiakkaan valitsemassa paikassa pääkaupunkiseudulla, ja asiakas saa valmiin tallenteen muistitikulla. Testamenttivideon pääasiallinen tarkoitus on selventää henkilön tekemiä valintoja ja välittää perillisille henkilön tärkeäksi kokemia ajatuksia, toiveita ja tunteita. Testamenttivideon ohella tarvitaan aina kirjallinen testamentti.

Tunnistamme perintöoikeudellisten toimeksiantojen yhteydessä usein ilmenevät psykologiset prosessit, kuten läheisen kuolemaan liittyvän surutyön, perinnönjaon asettamat mahdolliset haasteet sisarus- ja muille ihmissuhteille, sekä odotusten vastaisen perinnönjaon herättämät tunnereaktiot. Perintöoikeudellisten palveluiden yhteydessä lakiosastomme onkin mahdollista tarvittaessa asiakkaan luvalla konsultoida toimistomme psykologiosastoa. Meillä on hyviä kokemuksia esimerkiksi ratkaisukeskeisen sovittelun soveltamisesta esim. lähisukulaisten välisiin perinnönjakoa koskeviin kysymyksiin.

Sopimus- ja vahingonkorvausoikeus


Avustamme sopimusten laatimisessa ja sopimusneuvotteluissa yritystoiminnassa sekä yksityishenkilöiden kesken. Tarvittaessa mm. laadimme sopimuksen ja autamme sopimusten tulkinta- ja soveltamiskysymyksissä. Hyvän sopimuksen laatiminen edellyttää sopimus- ja mm. vahingonkorvausoikeuden tuntemista.

Toimistomme hoitaa mm. henkilöstövahingoista, esinevahingoista ja varallisuusvahingoista syntyneitä vahingonkorvausasioita niin vahingonkärsijän kuin vahingon aiheuttajankin puolesta. Vahingonkorvausoikeudellisten asioiden keskeisimmät kysymykset koskevat vastuuperusteiden arviointia, syy-yhteyttä, sekä korvaussummaa.

Toimistomme sopimus ja vahingonkorvausoikeutta koskevat oikeudelliset toimeksiannot käynnistyvät lähes poikkeuksetta pyrkimyksellä sovitella asia toisen osapuolen kanssa.

Yritysten välisissä sopimusriidoissa toimimme välimiehenä. Sovinto ja välimiesmenettely ovat riitatilanteissa asiakaslähtöisiä, tehokkaita ja nopeita ratkaisuvaihtoehtoja tuomioistuinmenettelylle. Sovintoratkaisu säästää asiakkaan kuluja ja mahdollistaa sen, että asiakas voi itse vaikuttaa riidan ratkaisuun.

Riitojen sovitteleminen edellyttää "psykologista silmää" riidan osapuolten tarpeille, tunteille ja tavoitteille. Kokemuksemme mukaan esimerkiksi anteeksipyynnöllä on huomattavan suuri vaikutus sovintoon pääsemisessä. Moni ihminen on valmis tekemään kompromisseja ja tinkimään vaatimuksistaan kun molempien näkökulmat tuodaan rakentavassa hengessä esiin. Sovitteluneuvotteluun on mahdollista saada mukaan toimistomme ratkaisukeskeiseen sovitteluun erikoistunut psykologi. Mikäli sovintoon ei päästä, lakimiehemme pyrkivät oikeudenkäynnissä saavuttamaan asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Työoikeus, mm. työriidat, epäasiallinen kohtelu ja työsyrjintä

Toimistomme hoitaa tarvittaessa oikeudelliset toimeksiannot, jotka koskevat työ- tai virkasuhteesta aiheutuvia konflikteja kuten työn päättymiseen liittyviä haasteita ja ongelmia, työsyrjintää liittyviä selvityksiä, organisaatiomuutoksia, työehtojen laadintaa ja työsopimuksen tulkintaa koskevia asioita, työturvallisuusasioita, yhdenvertaisuuslain noudattamista, sekä irtisanomisia ja työsuhteiden purkamisia koskevia asioita.

Viime vuosina Suomessa ovat nousseet lisääntyvissä määrin esiin työsyrjintää ja työntekijöiden tasapuolista kohtelua koskevat oikeudenloukkaukset. Työntekijän subjektiivinen kokemus epäoikeudenmukaisesta kohtelusta ei takaa jutun menestymistä oikeudellisena prosessina. Konfliktien lopputuloksen arvioinnissa mm. esitetyn näytön arviointi ja työnantajan mahdolliset perusteet ko. toimiin ovat keskeisessä asemassa. Tästä johtuen kokemuksemme mukaan työsyrjintää kokeva henkilö tarvitsee ohjeistusta näytön keräämisessä mahdollisemman aikaisessa vaiheessa. Työsyrjintää kokeva lainsäädäntö on maallikolle erittäin vaikeasti hahmotettavissa, ja siksi käymmekin asiakkaamme kanssa aina yksityiskohtaisesti läpi kunkin tapauksen, erityisesti sen näyttökysymysten ja eri tulkintamahdollisuuksien osalta.

Työoikeusriidat ovat usein niiden kohteena olevaa henkilöä ja työyhteisöä invalidisoivia tapahtumia. Moni työriidassa asianomistajana oleva henkilö altistuu näkemyksemme mukaan masennukselle, traumaperäiselle stressireaktiolle ja ahdistukselle. Työoikeusriidat ovat tyypillisesti ajallisesti pitkäkestoisia, mikä on omiaan pahentamaan asianosaisten psyykkistä tilaa. Työoikeusriitatapauksissa tarjoamme asiakkaalle mahdollisuutta saada apua psyykkiseen jaksamiseen toimistomme psykologipalveluiden kautta.

Työoikeusriidat muodostavat yritysten maineelle riskin. Kukaan ei halua profiloitua työnantajaksi, joka kohtelee henkilökuntaansa epäkunnioittavasti ja rikkoo lakia. Toimistomme konsultoi tarvittaessa työoikeusriidassa yritystä myös viestintäpsykologiaan ja juridiseen vastuuseen liittyvissä kysymyksissä. Sillä, miten työriidasta viestitään yrityksen sisällä ja ulkopuolella, on usein suora vaikutus yrityksen imagoon, ja sillä voi olla myös välillisiä tai suoranaisia vaikutuksia mahdolliseen tulevan oikeusprosessin lopputulokseen.

Asuminen, mm. kiinteistökaupat, naapuririidat ja vuokra-asiat

Toimistomme hoitaa asuntokauppariitoja, rakennusriitoja, urakka-asioita koskevia oikeudellisia toimeksiantoja, asunto-osakeyhtiöihin liittyviä oikeudellisia toimeksiantoja kuten naapuririitoja, sekä vuokra-asioihin liittyviä oikeudellisia toimeksiantoja.

Asunnon rakentaminen, ostaminen tai myyminen ovat monelle ihmiselle isoja ja tärkeitä ratkaisuja. Asunto- ja kiinteistökauppariidoissa, samoin kuin rakennusurakkaa koskevissa riidoissa, on useimmiten kyse laatuvirheestä, jolloin asunnon ostaja/rakennuttaja voi tilanteesta riippuen olla oikeutettu kaupan purkuun, hinnanalennukseen tai/ja vahingonkorvaukseen. Usein myyjän/rakennuttajan ja ostajan käsitys vahingon ja korvauksen suuruudesta eroaa.

Itä-Suomen yliopiston meneillään olevan tutkimuksen mukaan iso osa suomalaisista ei haluaisi puuttua naapurinsa tekemisiin, mutta neljäsosalla on naapuri, jonka kanssa on hankala tulla toimeen ja 3 % väestöstä naapuririita haittaa merkittävästi arkea. Naapuririidoissa konflikti liittyvät usein remontteihin, ympäristöön kuten esim. pihamuutoksiin tai yhteisiin tiloihin, talon laajennuksiin tai tontin kaavoituksiin. Valitukset viranomaisille kuormittavat arkea.

Toimistomme hoitaa asunto- ja kiinteistöriitoja sovitteluneuvotteluiden avulla ja tuomioistuinprosesseina. Tarvittaessa toimimme myös välimiehenä yritysten välisissä asumiseen ja rakentamiseen liittyvissä riita-asioissa. Asian hoitaminen edellyttää yleensä myös muita asiantuntijatahoja, kuten kauppakamarin hyväksymää tavarantarkastajaa, insinööritoimistoa, sekä homeoireilun tuntevaa lääkäritahoa ja rakennustarkastusvirastoa. Asiakkaan kulujen säästämiseksi ja asianosaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on tärkeätä pyrkiä nopeasti objektiivisten tutkimusten tekemiseen ja sovinnolliseen ratkaisuun. Esimerkiksi viallisen asunnon korjausten lykkääntyminen pitkittää ihmisten oireilua ja lisää esim. perheenjäsenten keskinäistä stressiä ja huolta terveydestä. Oikeuteen etenevä asuntoriita puolestaan aiheuttaa taloudellista ja henkistä stressiä asianosaisille.

Naapuririidan onnistunut ratkaisu edellyttää juridiikan lisäksi psykologiaa. Oikeuden ratkaisu ei yksinään korjaa tulehtuneita naapurisuhteita ja voi joissakin tapauksissa vain pahentaa niitä. Asunto- ja kiinteistöriitojen yhteydessä hyödynnämme toimiston psykologista eritysosaamista mm. sen edistämiseksi, että asia saadaan sovittua ilman oikeusprosessia. Meillä on hyviä kokemuksia ratkaisukeskeisen sovittelun soveltamisesta riitatapauksiin.

Rikosoikeus

PsyJuridica avustaa rikosasioissa sekä uhria eli asianomistajaa että syytettyä eli vastaajaa. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti edellyttää, että sekä rikoksen uhrilla että rikoksesta epäillyllä on oikeus oikeudelliseen avustajaan, joka ajaa päämiehensä etua.

Toimistomme vastuulakimiehellä on useiden kymmenien vuosien kokemus niin kansallisten kuin kansainvälistenkin rikosasioiden parissa työskentelystä. Hänen lisäksi toimistomme psykologi on usean vuoden ajan työskennellyt poliisissa tuottaen oman osaamisalueensa tukipalveluita poliisille. Rikosasioihin liittyy usein haastavia näyttökysymyksiä. Se, että oikeudellinen avustaja tuntee esitutkinnan vaiheet ja poliisin työmenetelmät ja –kulttuurin, on näissä tilanteissa eduksi.

Oli sitten kyse asianomistajan tai vastaajan avustamisesta, niin aikainen yhteydenotto toimistoomme, mielellään jo esitutkinnan alussa on tärkeätä. Tämä mahdollistaa sen, että voimme avustaa sinua alusta asti, olla tukenasi ja kertoa sinulle, miten rikosprosessisi tulee etenemään. Meille on tärkeätä että poliisin suorittama esitutkinta toteutetaan ihmistä kunnioittaen, asiallisesti ja asiantuntevasti ja olemme kokeneet, että oikeudellinen avustajan aikainen mukaantulo asian hoitoon edistää uhrin psyykkistä jaksamista.

Toimistomme huomioi rikosasian mahdollisen arkaluontoisuuden ja edistää eri tavoin uhrin sensitiivistä kohtelua oikeusprosessissa. Huomioimme uhrin oikeudet maaliskuussa 2016 voimaan tullut EU-direktiivin valossa ja tarvittaessa selvitämme mahdollisuudet uhrin suojatoimenpiteiden käyttöön oikeudessa kuten kuulemiseen näkösuojan takaa, videoyhteyden tai –tallenteen avulla tai ilman syytetyn tai yleisön läsnäoloa. Käymme tarvittaessa kanssasi läpi oikeutesi tukihenkilön käyttöön ja ohjaamme sinut Rikosuhripäivystyksen tukipalveluiden piiriin.

Henkisen jaksamisen tukeminen ja stressin lievittäminen prosessin eri vaiheissa on tärkeätä. Tarvittaessa sinun on mahdollista konsultoida näissä asioissa toimistomme psykologia. Moni asiakkaamme kokee saaneensa arvokasta apua rikosprosessiin psykologisesta prosessitukipalvelustamme, jossa hyödynnetään mm. EMDR-menetelmää. Joissakin tapauksissa tämä on mahdollistanut asianomistajan läsnäolon oikeudenkäynnissä, joka ilman menetelmän käyttöä ei olisi ollut mahdollista.