Yrityksen olemassaolon aikana tulee vastaan lukemattomia tilanteita jolloin oikeudellista asiantuntemusta kaivataan ongelmakohdan ratkaisemiseksi. Yrityksen perustamisesta lähtien, yritysmuodon valitseminen, henkilöstöstä huolehtiminen, kiinteistön ostaminen ja yrityksen saneeraaminen ovat kaikki esimerkkejä tilanteista jotka ovat oikeudellisesti tärkeitä ja joilla on suuri painoarvo yritykselle. Yritykseen kohdistuvat oikeudelliset haasteet vaikuttavat usein koko yrityksen hyvinvointiin ja toimintaan.

Jotta sinä voit keskittyä omaan asiantuntemuksen alaasi, omaan työhösi yrityksessä, anna meidän hoitaa oikeudelliset ongelmakohdat niiden ilmestyessä. PsyJuridica hoitaa liikejuridiikan palvelut suomeksi sekä ruotsiksi, ammattitaidolla ja nopeassa aikataulussa. Meille tärkeintä työssämme on kunnioitus kaikkia toimeksiannon osapuolia kohtaan sekä ihmisen, ja näin myös yrityksen, hyvinvoinnin edistäminen.

Työoikeus

Työnantajan arjessa henkilökunta on yksi yrityksen suurimmista voimavaroista. Aika-ajoin ongelmakohdat henkilöstön keskuudessa voivat myös aiheuttaa vaikeuksia jotka laajasti vaikuttavat yrityksen toimintakykyyn. Epäselvyydet liittyen työehtosopimuksiin, työsopimuksiin, vuokratyövoimaan, työturvallisuusasioihin tai työsuhteiden purkamiseen voivat herättää kysymyksiä ja ristiriitoja yrityksessä. Työnantajan on erityisen tärkeätä olla tietoinen asianmukaisista toimintatavoista esimerkiksi yhteistoimintaneuvottelujen aikana ja organisaatiomuutoksia tehtäessä. Me tarjoamme oikeudellisia ja oikeuspsykologista konsulttipalveluita näissä työoikeuteen liittyvissä tilanteissa.

Toimistomme psykologilla on erityisosaamista ratkaisukeskeisestä sovittelusta. Jotta työoikeudelliset haasteet yrityksen keskuudessa saataisiin nopeasti päätökseen, aiheuttaen mahdollisimman vähän haittaa ja kuluja konfliktin osapuolille, sovittelumenetelmä on usein parhain tapa lähestyä konfliktitilannetta. Sovittelussa läsnä voivat olla sekä toimistomme juristi että psykologi, jotka auttavat osapuolia mahdollisimman kivuttomaan konfliktin ratkaisuun. Onnistuneen sovittelun jälkeen kaikkien ristiriidan osapuolten on helpompi jatkaa työntekoa kun pitemmän oikeudenkäyntiprosessin jälkeen.

Toimistomme konsultoi tarvittaessa työoikeusriidassa yritystä myös viestintäpsykologiaan ja juridiseen vastuuseen liittyvissä kysymyksissä. Sillä, miten työriidasta viestitään yrityksen sisällä ja ulkopuolella, on usein suora vaikutus yrityksen imagoon, ja sillä voi olla myös välillisiä tai suoranaisia vaikutuksia mahdolliseen tulevan oikeusprosessin lopputulokseen.

SopimusoikeusRiippumatta yrityksen toimialasta sopimusoikeudelliset kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Sopimusoikeus on juridiikan ydintä, ja hyvän sopimuksen laatiminen edellyttää erinomaista sopimusoikeudellista osaamista. Avustamme yrityksiä kaikissa sopimusoikeuteen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä ja haasteissa, aina sopimuksen laatimisesta sen tulkintaan ja soveltamiseen asti. Voimme auttaa yritystä neuvotteluissa sopimusehdoista sekä riita-asioissa sopimukseen liittyvistä seikoista. Asiakkaan pyynnöstä laadimme yksittäisiä sopimuksia erilaisiin tilanteisiin, sekä valmiita sopimusmalleja vastaamaan yrityksen jokapäiväistä käyttötarvetta.

Yritysten välisissä sopimusriidoissa toimimme välimiehenä. Sovinto ja välimiesmenettely ovat riitatilanteissa asiakaslähtöisiä, tehokkaita ja nopeita ratkaisuvaihtoehtoja tuomioistuinmenettelylle. Sovintoratkaisu säästää asiakkaan kuluja ja mahdollistaa sen, että asiakas voi itse vaikuttaa riidan ratkaisuun.

Vahingonkorvausoikeus

Erilaiset tapaturmat ja vahinkotilanteet koetaan vastoinkäymisiksi yrityksen arjessa. Vastuuperusteiden arvioiminen, syy-yhteyden selvittäminen vahingon ja seurausten välillä sekä korvaussummasta sopiminen ovat vahingonkorvausoikeudessa keskeisiä kysymyksiä. Työnantajalle on tärkeätä tietää millä lailla hän asemansa puolesta on vastuussa syntyneestä tilanteesta, sekä miten korvausvelvollisuuteen vaikuttaa erityyppiset vahingot, kuten onko kyseessä esimerkiksi varallisuusvahinko vai esinevahinko.

Ratkaisevaa on myös se, onko vahinko tapahtunut sopimussuhteessa keskenään oleville osapuolille vai kohdistuuko vahinko sopimussuhteen ulkopuoleiselle taholle. Toimistollamme on valmiuksia avustaa sekä vahingonkärsijää että vahingonaiheuttajaa kaikissa vahingonkorvausasioissa.

Riidanratkaisu

Oikeudelliset riidat voivat kohdistua useimpiin oikeudenaloihin ja liittyä kysymyksiin sopimuksen ehdoista aina kiinteistön laatuvirheisiin asti. Riidanratkaisussa keskeistä on olla tietoinen molempien osapuolten näkemyksestä asiassa, ja tavoitella sovintoa ja kompromissia osapuolten välillä niin pitkälle kun se on mahdollista. Ihmistuntemus, käyttäytymisen analysointi ja psykologinen silmä on usein eduksi riidanratkaisussa.

Toimistollamme on mahdollisuus hyödyntää riidanratkaisuissa ja sovittelutilanteissa psykologiamme, jolla on vuosien kokemus ihmisen käyttäytymisen tarkkailemisesta ja analysoimisesta vuorovaikutuksellisessa keskustelutilanteessa. Toimistomme vastaavalla juristilla on myös useamman kymmenen vuoden kokemus vaikeiden neuvottelutilanteiden ratkaisemisesta.

Sovinto on aina suositeltava ratkaisu oikeudellisissa riidoissa. Sovittelun myötä osapuolet välttävät oikeudenkäyntikulut ja ratkaisu säästää heidät rankalta oikeudenkäyntiprosessilta. Onnistuneen sovittelun jälkeen osapuolet jättävät ristiriidan paremmin mielin taakseen ja säästävät sekä sen ajan että energian jonka he olisivat muuten käyttäneet oikeudenprosessin aikana. Sovittelussa konfliktin osapuolet tuntevat osallistuneensa päätöksentekoon ja vaikuttaneensa ratkaisun lopputulokseen. Jos sovinto on mahdoton osapuolten välillä lakimiehemme pyrkivät saavuttamaan asiakkaamme kannalta parhaan mahdolliseen lopputuloksen oikeudessa.

Kiinteistöoikeus

Kiinteistön osto tai vuokraus sekä sopivien tilojen löytäminen ja hankkiminen ovat yrityksen toiminnalle pitkävaikutteisia ja tärkeitä päätöksiä. Nämä esimerkit sekä monet muut kiinteistöoikeudellisesti tärkeät tilanteet voivat olla yrityksen suurimpia ongelmia tai vaihtoehtoisesti tärkeimpiä tekijöitä yrityksen menestykselle. Kiinteistöoikeuteen liittyy monen eri oikeudenalan ongelmakohtia.

Tarkat ja harkitut sopimukset ovat erityisen tärkeitä kiinteistöoikeudellisissa kaupoissa ja muissa niihin liittyvissä päätöksissä, sillä usein valintojen taloudellinen vaikutus on merkittävä yritykselle. Monia oikeudellisia kysymyksiä voi syntyä myös kiinteistöjä vuokrattaessa, niitä rakennettaessa sekä esimerkiksi jos kiinteistöistä löydetään piileviä virheitä.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa yritys päättää turvautua asiantuntevaan oikeudelliseen apuun, sitä paremmin lakimiehemme voivat auttaa yritystä esimerkiksi kiinteistökaupan eri vaiheissa tai mahdollisessa oikeudenkäyntiprosessissa.

Maksukyvyttömyys

Yritys on maksukyvytön kun se on muuten kun tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Tilanteessa jolloin yritys on maksukyvytön, tai kun yritys on ajautumassa taloudelliseen ahdinkoon, on suuri erä oikeudellisia ongelmia joista täytyy huolehtia. Päätökset tässä tilanteessa vaikuttavat yrityksen tulevaisuuden toimintaedellytyksiin. Esimerkiksi yrityksen maksukykyä voidaan yrittää kohentaa sen uudelleenjärjestelyllä. Vapaaehtoinen yrityssaneeraus voi myös auttaa yrityksen ylös näennäisesti mahdottomasta taloudellisesta tilanteesta.

Mitä nopeammin yritys on yhteydessä lakimiehiimme kun taloudellinen tila yrityksessä heikkenee, sitä paremmat mahdollisuudet on pelastaa yritys konkurssimenettelyltä. Jos tilanne on edennyt jo liian pitkälle ja konkurssi on yritykselle ainoa mahdollinen ratkaisu, voimme auttaa asiakasta konkurssin eri vaiheissa. Ulosotto-, takaisinsaanti- ja realisointiasioiden hoitaminen ovat kaikki ajankohtaisia oikeudellisia kysymyksiä yrityksen joutuessa konkurssiin. Toimistomme pystyy vankalla kokemuksella auttamaan yrityksen läpi tästä vaativasta prosessista.